Candace Ku

最簡易又最呃LIKE,但又要好食到停唔到口的甜品食譜,究竟有無? 就係有囉。。。 仲要非一般芝士蛋糕咁簡單。
點樣利用最簡易的材料,做最簡易的麵包,呃最多LIKE? 望下面就知了!~   材料: 鹽4g 高筋麵粉250g 低筋麵粉30g 砂糖30g 蜜糖30g 牛奶180ml 牛油30g 即用依士5g 南瓜粉12g

頁面