Faye Tsui直擊SS16 巴黎時裝周

今個SS16巴黎時裝周,時尚Blogger Faye Tsui代表《嘉兒》遠赴巴黎做直擊!
除了Faye Tsui之外,更有 Feiping直擊Mailn Fashion Week 及 G.E.M直擊New York Fashion Week !